Imago Lux Textura

Ponte Sisto Via Vecchio Isola Tiberina Foro Romano Pantheon

Ponte Sisto
Rome, Italy
1471-84
Sixtus IV, Baccio Pontelli


Copyright © 2003 ilt.ca. All rights reserved.